Casabella n. 02/2024

Author: Gianpaola Spirito
Photos: Aldo Amoretti

Publisher: Mondadori Media
Year: 2024

Screenshot 2024-06-03 at 13.52.30
Screenshot 2024-06-03 at 15.30.58
Screenshot 2024-06-03 at 15.23.39
Screenshot 2024-06-03 at 15.32.07
Screenshot 2024-06-03 at 15.25.17
Screenshot 2024-06-03 at 15.25.29
Screenshot 2024-06-03 at 15.25.37
Screenshot 2024-06-03 at 15.25.49
Screenshot 2024-06-03 at 15.25.57
Screenshot 2024-06-03 at 15.24.07
Screenshot 2024-06-03 at 15.24.15
Screenshot 2024-06-03 at 15.26.07
white